råloft loftsentralen

Håndbok

Loftsveilederen er en «håndbok» utgitt av Plan-­ og bygnignsetaten og Byantikvaren for innredning av
råloft til boliger. Denne gir føringer for hva som tillates av fasadeendringer på bygningsmassen, samt stiller krav til kvaliteter som råloft må ha for å kunne egne seg til innredning av boliger.

Oslo komunne støtter utbygging av råloft

Oslo kommer til å vokse med over 15 prosent bare de ti neste årene. I dag er vi ca 634 463 personer i Oslo, men i 2024 er vi 733.648. Alle disse menneskene skal ha et sted og bo, og for å kunne ta unna for en slik vekst i folketallet er det fornuftig ressursbruk å utnytte volumene i eksisterende bygningsmasse. Dette gjelder spesielt innen for ring 2, der mesteparten av bebyggelsen er bevaringsverdig og svært få nybygg vil få plass.

Fortetning ønskelig

«Byen vokser ved fortetting, og mange ønsker å bo og arbeide i sentrums­‐nære områder. Det gir et positivt bidrag til byens liv. Det er et overordnet mål å gi plass til flere boliger gjennom en bedre utnyttelse av eksisterende bygningsmasse. Byens råloft utgjør et utbyggingspotensial. Et råloft kan gi kvaliteter som ikke finnes ellers, som for eksempel spennende rom, mulighet for utsikt og mye lys.»